Så arbetar vi

Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet genom att på ett lekfullt sätt utgå från deras intressen och behov i våra projekt.

Vi ställer frågor kring vad barnen tänker, tror och kan och vi hjälps åt att hitta svaren.

Vi upptäcker världen tillsammans

Gemensamma upplevelser ger inspiration till att utforska mer och det är i processen som lärandet sker. När vi arbetar projektinriktat lyckas vi väva in olika delar såsom språk, matematik, naturvetenskap och teknik, sång och musik, drama, skapande och rörelse men även socialt samspel och demokrati. Barnen behöver en nyfiken vuxen som utmanar dem att testa olika tankar och strategier tillsammans. Det kallar vi en medforskande pedagog.

En utmanande och tillåtande miljö

Barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna, i en positiv och tillåtande miljö som stimulerar till nyfikenhet och kreativitet. Miljön ska utmana barnen till nya upptäckter och ge dem möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt. Vi vill skapa en miljö som ska erbjuda en mångfald av material som är synligt, tilltalande och inspirerande. Vi vill att dagarna på förskolan blir ett spännande äventyr att växa i.

Barn lär på olika sätt och till vår hjälp finns en specialpedagog och en förskolepsykolog som med hjälp av olika verktyg kan ge pedagogerna stöd i arbetet med barns utveckling och lärande.

Leken är kunskapens källa

Leken är barnets viktigaste källa till kunskap. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras barnets fantasi och kreativitet. I leken lär barnet känna sig själv och tillsammans lär vi oss socialt samspel och utvecklar empati för varandra.

Vi synliggör barnets lärande

Genom dokumentation vill vi synliggöra barnets lärande och deras lärprocesser. Vi tänker tillsammans om det vi upplever under dagen. Utifrån dokumentationen forskar vi vidare och lär mer tillsammans. Barnet får träna sig att själv reflektera över vad vi lärt och hur vi gjort. Dokumentationen ger oss och barnen nya infallsvinklar till att söka ny kunskap.